Petronela Lehutová

6 posts

Upozornenie

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 u rodičov detí Vás dôrazne žiadame, aby ste nedávali deti do MŠ, ak čakáte na výsledky PCR-testov. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľské voľno od 3.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Riaditeľské voľno 26-27.11.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021

Školské prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny, tak ako ich určuje vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z.z., ale môžu v priebehu roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. O organizácii výchovno […]