Vzdelávací plán

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že minister školstva dňa 10. marca 2015 schválil inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0. Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách začne platiť od 1. septembra 2015. Viac informácií na stránkach Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu resp. na stránkach Štátneho pedagogického ústavu.

MŠ je v pilotnej fáze inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Momentálne sa podieľa na vypracovávaní  školského vzdelávacieho programu.