Prechod do oranžovej fázy

OZNÁMENIE RIADITEĽKY ŠKOLY PRE MATERSKÚ ŠKOLU

o situácii, kedy má škola dieťa s potvrdeným ochorením na COVID-19 prechod do oranžovej fázy v rámci  Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

 Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 07.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ so sídlom v Trnave) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u detí 4-5 ročných, pedagogických zamestnancov a asistentky(podľa predloženého zoznamu), Materskej školy, Námestie sv. Michala 346/9, Jaslovské Bohunice, ktorá je súčasťou Základnej Školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice. V súvislosti s potvrdeným prípadom ochorenia COVID -19 u dieťaťa v danej materskej škole zo dňa 07.12.2020 je na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 nutné podľa § 12 ods. 2 písm. b), c), f), h), n) zákona Č. 355/2007 Z. z. podrobiť sa karanténnym opatreniam a dodržiavať nasledujúce protiepidemické opatrenia:

  1. Pedagogickí zamestnanci, asistentka a deti triedy 4-5 ročné (podľa priloženého zoznamu) Materskej školy, Námestie sv. Michala 346/9, Jaslovské Bohunice, ktorí boli v úzkom kontakte s prípadom COVID-19 musia zostať v domácej izolácii a plniť nižšie uvedené opatrenia.

Termín: Do negatívnych výsledkov vyšetrenia na COVID-19 (na základe indikácie RÚVZ) a zároveň 10 dní od posledného kontaktu s chorým t.j. do 12.12.2020 vrátane.

Zamestnanci a deti MŠ (prostredníctvom zákonných zástupcov) podľa priloženého zoznamu sú povinní vykonávať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, porucha resp. strata čuchu a chuti ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a RÚVZ so sídlom v Tmavé a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  4. zdržať sa cestovania
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-leamingových foriem
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
  7. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby
  8. Prerušiť výchovno – vzdelávací proces v triede 4-5 ročných detí podľa predloženého zoznamu v MŠ na Námestí sv. Michala 346/9 v Jaslovských Bohuniciach .

Termín: od 07.12.2020 do 12.12.2020 vrátane

  • Dodržiavať aktualizované postupy uvedené v manuáli pre MŠ, ktoré vypracovalo MŠ SR dňa 30.09.2020. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

          Termín: priebežne

Zároveň oznamujem, že výchovno vzdelávacia činnosť bude prebiehať v ostatných triedach  bez obmedzenia  s rešpektovaním všetkých protiepidemických opatrení.

Mgr. Katarína Mojžišová

riaditeľka školy

V Jaslovských Bohuniciach, 8.12.2020