Riaditeľské voľno od 3.12.2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice oznamuje, že podľa Rozhodnutia ministra č. 2020/15801:1-A1800, zo dňa 28. augusta 2020 v znení Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 a podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19

p o s k y t u j e


riaditeľské voľno od 3.12.2020

a

obmedzuje prevádzku materskej školy z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19, čo sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

v triede 4.,5. ročných detí.

Riaditeľské voľno sa poskytuje v trvaní do výsledkov PCR testov a do následných usmernení RUVZ Trnava.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň budú v prevádzke všetky ostatné triedy materskej školy bez obmedzenia do ďalšieho usmernenia RUVZ Trnava.

Mgr. Katarína Mojžišová

    riaditeľka školy