Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021

Školské prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny, tak ako ich určuje vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z.z., ale môžu v priebehu roka, pred jednotlivými školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. O organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, rešpektujúc požiadavky zákonných zástupcov.

Predbežný záujem o dochádzku detí do materskej školy zákonných zástupcov je minimálny.

Počas jesenných prázdnin v termíne 30.10., 2.,6.,a 9. novembra bude prevádzka v materskej školy v Jaslovských Bohuniciach prerušená!

Prevádzka v materskej škole začne v riadnom prevádzkovom čase dňa 3.11.2020 (utorok) a 10.11.2020 ( utorok).

                                                                              Mgr. Katarína Mojžišová

                                                                                     riaditeľka ZŠ s MŠ